Taalproblemen

Taalproblemen bij kinderen


Taalproblemen bij kinderen verwijzen naar moeilijkheden in de ontwikkeling van taalvaardigheden die verder gaan dan wat als typisch of verwacht wordt op bepaalde leeftijden.

Het is belangrijk op te merken dat kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen, maar als er aanzienlijke vertragingen of problemen optreden in vergelijking met leeftijdsgenoten, kan er sprake zijn van taalproblemen of een taalstoornis.

Taalproblemen bij kinderen
 1. Vertraagde taalontwikkeling: Sommige kinderen kunnen later beginnen met praten of kunnen een trager tempo hebben in de ontwikkeling van hun taalvaardigheden in vergelijking met leeftijdsgenoten. Meertaligheid kan hierin ook een rol spelen.
 2. Beperkte woordenschat: Kinderen met taalproblemen kunnen een beperkte woordenschat hebben en moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van verschillende woorden.
 3. Grammaticale problemen: Kinderen met taalproblemen kunnen moeite hebben met het correct toepassen van grammaticaregels in hun spraak.
 4. Uitspraakproblemen: Sommige kinderen kunnen problemen hebben met de juiste uitspraak van bepaalde klanken. Dan spreken we over fonologische articulatieproblemen. Bij fonologische problemen kunnen de klanken wel gevormd, maar niet consequent correct gebruikt worden. Wanneer het kind moet zoeken naar de juiste articulatieplaats kan er sprake zijn van een verbale ontwikkelingsdyspraxie.
 5. Moeite met begrijpend lezen: Kinderen met taalstoornissen kunnen moeite hebben met het begrijpen van geschreven taal en het leggen van verbanden tussen woorden en zinnen.
 6. Problemen met sociale communicatie: Taalproblemen kunnen ook invloed hebben op de sociale communicatie, waardoor kinderen moeite hebben met het begrijpen van non-verbale signalen of het deelnemen aan gesprekken met leeftijdsgenoten.
 7. Oorzaken: Taalproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder genetische factoren, neurologische aandoeningen, gehoorproblemen of omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld: auditieve verwerkingsstoornissen, autismespectrumstoornsisen (ASS) of het syndroom van Down.
 8. Interventie: Vroege interventie is vaak cruciaal bij taalproblemen. Logopedisten en taaltherapeuten kunnen kinderen helpen hun taalvaardigheden te verbeteren door middel van gestructureerde oefeningen en activiteiten.

Het is belangrijk om te beseffen dat elk kind uniek is, en sommige variabiliteit in taalontwikkeling is normaal. Een gedegen evaluatie door professionals kan helpen bepalen of de taalontwikkeling van een kind binnen het verwachte bereik valt of dat er sprake is van een onderliggend probleem dat aandacht en ondersteuning vereist.

Meer info over het onderzoek in ons centrum vindt u hier.

Hoe leert uw kind begrijpen en spreken?
BegrijpenSprekenLeeftijd
Uw kind:Uw kind:Uw kind:
Reageert op omgevingslawaai
Reageert op vertrouwde stemmen
Huilt
Maakt klinker- en medeklinkerachtige geluiden
0 – 5 maanden
Reageert op vreemde stemmen
Draait het hoofd naar de geluidsbron
Brabbelt, bootst klanken na, speelt met klanken, heeft plezier in communicatie
Gebruikt korte brabbeldialogen
6 maanden
Reageert op de eigen naam
Leert dat personen, voorwerpen en gebeurtenissen een naam hebben
Brabbelt steeds meer
Probeert via wijzen en brabbelen gericht en doelbewust dingen te bekomen of er de aandacht op te vestigen
9 – 12 maanden
Begrijpt een aantal alledaagse woorden
Begrijpt meer woorden dan het zelf gebruikt
Zegt de eerste woordjes
Gebruikt een vijftal woorden op 18 maanden
12 – 18 maanden
Begrijpt korte opdrachtjesSpreekt in éénwoordzinnen
Gaat over naar tweewoordzinnen
18 – 30 maanden
Beantwoordt eenvoudige vragen
Begrijpt en voert moeilijkere opdrachten uit
Gebruikt nu meerwoordzinnen
Breidt zijn woordenschat snel uit
Begint werkwoorden te vervoegen
Gebruikt de eerste meervoudsvormen
Rond 3 jaar nagenoeg voor de helft te verstaan
Rond 4 jaar voor ongeveer 75% te verstaan
30 maanden –
5 jaar
Begrijpt het alledaagse taalgebruikSpreekt de meeste spraakklanken goed uit
Gebruikt een overwegend goede zinsbouw
5 – 6 jaar
Bron: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Taalontwikkelingsstoornis (ontwikkelingsdysfasie)

Ontwikkelingsdysfasie, ook wel specifieke taalontwikkelingsstoornis (Specific Language Impairment) genoemd, is een neurobiologische aandoening die de taalontwikkeling van kinderen beïnvloedt.

Het wordt gekenmerkt door significante moeilijkheden in de verwerving van taal, ondanks een normale intelligentie en afwezigheid van gehoor- of andere sensorische beperkingen.

Kenmerken ontwikkelingsdysfasie
 1. Taalspecifieke problemen: Kinderen met ontwikkelingsdysfasie ervaren aanzienlijke uitdagingen op het gebied van taalontwikkeling. Dit kan zich uiten in beperkte woordenschat, problemen met zinsstructuur, en moeilijkheden bij het correct gebruiken van grammaticaregels.
 2. Normale intelligentie: In tegenstelling tot de taalproblemen hebben kinderen met ontwikkelingsdysfasie doorgaans een normale intelligentie. Het taalprobleem lijkt specifiek gericht te zijn op de taalverwerking.
 3. Vroegtijdige herkenning: Ontwikkelingsdysfasie wordt vaak opgemerkt in de vroege kinderjaren wanneer taalvaardigheden zich zouden moeten ontwikkelen. Een vroegtijdige diagnose is cruciaal om tijdig passende interventies te starten.
 4. Impact op schoolse prestaties: Aangezien taal een fundamenteel instrument is voor leren, kunnen kinderen met ontwikkelingsdysfasie moeilijkheden ervaren op school, vooral bij vakken waar taal een belangrijke rol speelt.
 5. Oorzaken: De exacte oorzaken van ontwikkelingsdysfasie zijn nog niet volledig begrepen, maar het wordt beschouwd als een complexe aandoening waarbij zowel genetische als omgevingsfactoren een rol kunnen spelen.
 6. Interventie: Vroege en gerichte interventie, meestal via taaltherapie, is van vitaal belang voor kinderen met ontwikkelingsdysfasie. Logopedisten kunnen specifieke strategieën en oefeningen gebruiken om de taalvaardigheden van het kind te verbeteren.

Net als bij andere taalgerelateerde aandoeningen is het belangrijk om ontwikkelingsdysfasie te begrijpen en te behandelen op een manier die is afgestemd op de individuele behoeften van het kind. Vroege herkenning en ondersteuning kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de impact van ontwikkelingsdysfasie op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van het kind.

Meer weten? www.klets-niet.nl

Praktisch

In ons centrum wordt taaltherapie verzorgd door deskundige logopedisten die voortdurend hun kennis bijwerken. Diverse facetten van taal worden behandeld, zowel het begrijpen als het hanteren van zowel gesproken als geschreven Nederlands. We richten ons op het uitbreiden van de woordenschat, het structureren van zinnen, vervoegingen, verbuigingen (semantiek, syntaxis, morfologie), en het toepassen van taal in de praktijk (pragmatiek).

Schoolbezoeken zijn mogelijk als de directie van de school akkoord gaat. Er wordt een extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30 minuten. Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem.

Meer info over de aanmelding en tarieven vindt u hier.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.logopedieleuven.be.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings
Scroll to Top